Wróć do zakładki "Dane i prywatność"

Polityką prywatności

Polityka prywatności na potrzeby rekrutacji, z wykorzystaniem rozwiązania Teamtailor

Serwis prowadzący rekrutacje i upraszczający proces zatrudniania ("Serwis") obsługuje Teamtailor w imieniu Scanfil Poland, Mysłowice ("Administrator" “my” “nas” itp.). Ważne jest to, aby osoby korzystające z Serwisu ("Użytkownicy") czuli się bezpieczni i informowani o tym, w jaki sposób obsługujemy dane osobowe Użytkowników w procesie rekrutacji. Dążymy do utrzymania najwyższego możliwego standardu w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy, zarządzamy, korzystamy z Danych Osobowych Użytkownika oraz je chronimy zgodnie z postanowieniami niniejszej "Polityki prywatności"

1. Ogólne

Zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów dotyczących prywatności jesteśmy administratorem. Dane osobowe Użytkowników przetwarza się w celu prowadzenia i upraszczania procesu rekrutacji pracowników na potrzeby naszej działalności.

2. Gromadzenie danych osobowych

Ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które Użytkownicy przekazują do Serwisu lub za dane osobowe, które gromadzimy innymi sposobami w odniesieniu do Serwisu.

Kiedy i w jaki sposób zbieramy dane osobowe
Zbieramy dane osobowe na temat Użytkowników od Użytkowników, gdy Użytkownicy;

  • ubiegają się o pracę za pomocą Serwisu lub w innym trybie, dodając dane osobowe, które ich dotyczą osobiście lub korzystając ze źródła zewnętrznego takiego jak Facebook albo LinkedIn; oraz
  • korzystają z Serwisu w celu połączenia się z naszym personelem, dodając dane osobowe które ich dotyczą osobiście lub korzystając ze źródła zewnętrznego takiego jak Facebook albo LinkedIn.
  • przekazuje dane umożliwiające identyfikację w ramach chatu (które przekazuje się za pośrednictwem strony internetowej, która korzysta z Serwisu), a takie dane mają znaczenie w procedurze ubiegania się o pracę;

Zbieramy dane od osób trzecich takich jak: Facebook, Linkedin oraz poprzez inne źródła publiczne. Czynność tę określa się terminem "Pozyskiwanie", które może być realizowane ręcznie przez pracowników lub automatycznie w Serwisie.

W pewnych przypadkach dotychczasowi pracownicy mogą polecać potencjalne osoby, które mogą się ubiegać o dane stanowisko. Tacy pracownicy będą dodawać dane osobowe dotyczące tychże osób, które mogą się ubiegać o pracę. W takich przypadkach potencjalna osoba ubiegająca się o pracę jest uważana za Użytkownika w kontekście postanowień niniejszej "Polityki prywatności" i będzie informowana o postępach przetwarzania.

Rodzaje zbieranych i przetwarzanych danych osobowych
Kategorie danych osobowych, które można zbierać poprzez Serwis można wykorzystywać do identyfikacji osób fizycznych na podstawie imienia i nazwiska, e-maili, zdjęć lub filmów wideo, informacji z kont platform: Facebook i LinkedIn, odpowiedzi na pytania zadane w procesie rekrutacji, tytułów, wykształcenia oraz innych informacji, które Użytkownik lub inni przekazują za pomocą Serwisu. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane, które mają znaczenie w procesie rekrutacji.

Cel i zgodność przetwarzania z przepisami
Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest zarządzenie rekrutacją. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes i ma na celu uproszczenie i prowadzenie rekrutacji.

Danym osobowym, które przetwarza się w celu skumulowanej analizy lub badań rynkowych, zawsze nadaje się charakter, który uniemożliwia identyfikację. Takich danych osobowych nie można wykorzystywać do celów identyfikacji określonego Użytkownika. W związku z tym nie uważa się ich za dane osobowe.

Zgoda podmiotu danych
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji u Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu wówczas, gdy Użytkownicy;

  • ubiegają się o pracę za pomocą Serwisu, dodając dane osobowe, które ich dotyczą osobiście lub korzystając ze źródła zewnętrznego takiego jak Facebook albo LinkedIn oraz na to, aby Administrator mógł korzystać z zewnętrznych narzędzi pozyskiwania w celu dodawania informacji uzupełniających; oraz
  • wówczas, gdy korzystają z Serwisu w celu połączenia się z wydziałem ds. rekrutacji Administratora, dodając dane osobowe, które ich dotyczą osobiście lub korzystając ze źródła zewnętrznego takiego jak Facebook albo LinkedIn.

Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby Administrator zbierał informacje dostępne publicznie na temat Użytkownika oraz kompilował je w celu wykorzystania do celów rekrutacji.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że dane osobowe zgromadzone zgodnie z powyższym a) i b) będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami poniższych punktów "Przechowywanie oraz przesyłanie" oraz "Jak długo będą przetwarzane dane osobowe".

Użytkownik ma prawo do wycofania, w dowolnym momencie, swojej zgody kontaktując się z Administratorem z wykorzystaniem danych wymienionych w punkcie 9. Korzystanie z tego prawa może jednak oznaczać, że Użytkownik nie może ubiegać się o konkretne stanowisko, ani korzystać z Serwisu w innym trybie.

Przechowywanie i przesyłanie
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu przechowuje się i przetwarza w UE/EOG, w takim innym państwie, które, w opinii Komisji Europejskiej, dysponuje środkami ochrony na odpowiednim poziomie lub też są one przetwarzane przez takich dostawców, którzy zawarli wiążące umowy, które są całkowicie zgodne ze zgodnością z prawem przesyłania do kraju trzeciego (jak Tarcza Prywatności) lub do innych dostawców, którzy dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami w celu zapewnienia ochrony praw podmiotów danych, których dane są przesyłane. W celu uzyskania dokumentacji dotyczącej takich odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych teleadresowych wyszczególnionych w punkcie 10.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane.
Jeśli Użytkownik nie wyrazi, w formie pisemnej, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez nas tak długo, jak uznamy za konieczne w odniesieniu do wyżej wymienionych celów. Proszę zauważyć, że osoba ubiegająca się o pracę (Użytkownik) może być interesująca w kontekście przyszłej rekrutacji i w tym celu możemy przechowywać Dane Osobowe Użytkownika do czasu, gdy nie będą już przedstawiać wartości dla celów ewentualnych rekrutacji. Jeśli Państwo, jako Użytkownicy, nie życzą sobie, aby Państwa Dane Osobowe były przetwarzane (przyszła rekrutacja), prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych w punkcie 10.

3. Prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo zwracać się o informacje na temat danych osobowych, które są przez nas przetwarzane poprzez powiadomienie, w formie pisemnej, korzystając z danych podanych dalej w punkcie 10. Użytkownicy mają prawo do otrzymania jednego (1) egzemplarza przetwarzanych danych osobowych, które do niego należą, bez żadnych opłat. Administrator ma prawo do pobierania odpowiedniej opłaty za kolejne żądane egzemplarze w oparciu o koszty administracyjne ponoszone z tytułu takiego żądania.

W razie konieczności Użytkownicy mają prawo do korygowania niedokładnych danych osobowych dotyczących danego Użytkownika, przy pomocy pisemnego wniosku, z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w poniższym punkcie 10.

Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie zgodnego z prawem interesu w określonych okolicznościach.

Użytkownik ma prawo do odwołania każdej zgody na przetwarzanie, która została przez niego udzielona Administratorowi. Korzystanie z prawa może, jednak, oznaczać, że Użytkownik może nie mieć możliwości ubiegania się o konkretne stanowisko lub korzystać z Serwisu w innym trybie.

Użytkownik ma prawo, w określonych okolicznościach, do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych osobowych oraz przenoszenia ich do innego administratora, o ile nie wpływa to negatywnie na prawa i swobody innych osób.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru dotyczącego przetwarzania danych, które go dotyczą jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza ramy prawne prawa do prywatności.

4. Ochrona

Nienaruszalność danych osobowych jest naszym priorytetem, a zatem aktywnie pracujemy nad tym, aby dane osobowe Użytkowników były przetwarzane z najwyższą starannością. Podejmujemy działania, co do których można się zasadnie spodziewać, że zapewnią przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i innych osób w sposób bezpieczny oraz zgodny z postanowieniami "Polityki prywatności" oraz rozporządzenia RODO.

Przesyłanie danych przez internet lub sieci mobilne nie może jednak występować bez żadnego ryzyka, zatem wszelkie przesyłanie jest dokonywane na własne ryzyko osoby, przesyłającej dane. Istotne jest, aby Użytkownicy również przejmowali odpowiedzialność za zapewnienie, że ich dane są chronione. Użytkownik odpowiada za utrzymywanie danych logowania w tajemnicy.

5. Przesyłanie danych osobowych osobom trzecim

Nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób przekazywać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Możemy przekazywać Dane Osobowe Użytkowników ;

  • naszym wykonawcom i podwykonawcom występującym w roli naszych Podmiotów Przetwarzających Dane i Pod-Podmiotów Przetwarzających Dane zgodnie z naszymi instrukcjami na potrzeby udostępniania Serwisu;
  • urzędom lub radcom prawnym w przypadku podejrzenia przestępstwa lub niewłaściwego zachowania; oraz
  • urzędom, radcom prawnym lub innym podmiotom, w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo lub nakaz urzędowy.

Będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników jedynie osobom trzecim cieszących się naszym zaufaniem. Starannie dobieramy partnerów w celu zapewniania, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zachowywania prywatności. Współpracujemy z następującymi kategoriami podmiotów przetwarzających dane osobowe; rozwiązaniem Teamtailor, które dostarcza Serwis, firmami dostarczającymi serwery i usługi hostingowe, spółkami referencyjnymi w zakresie e-maili, spółkami przetwarzającymi filmy wideo, spółkami pozyskującymi/ dostarczającymi informacje, spółkami świadczącymi usługi analityczne oraz innymi spółkami związanymi z udostępnianiem Serwisu.

6. Skumulowane dane (dane osobowe nieumożliwiające identyfikacji)

Możemy udostępniać skumulowane dane osobom trzecim. Skumulowane dane zostały, w takich przypadkach, skompilowane z informacji, które zostały zebrane poprzez Serwis i mogą, na przykład, składać się ze statystyk ruchu w Internecie lub lokalizacji geologicznej do na potrzeby korzystania z Serwisu. Skumulowane dane nie zawierają żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji poszczególnych osób, a zatem nie są danymi osobowymi.

7. Pliki cookie

Gdy Użytkownicy korzystają z Serwisu, informacje na temat wykorzystania można przechowywać jako pliki cookie. Pliki cookie są pasywnymi plikami tekstowymi, które przechowuje się w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika takim jak: komputer, telefon komórkowy lub tablet, w trakcie korzystania z Serwisu. Korzystamy z cookies w celu doskonalenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu i gromadzenia informacji na temat, na przykład, statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Dokonuje się tego w celu zabezpieczenia, prowadzenia i doskonalenia Serwisu. Informacje, które zbierane są przez pliki cookie mogą, w pewnych przypadkach, być danymi osobowymi i, w takich przypadkach, podlegają postanowieniom naszej Polityki plików cookie.

Użytkownicy mogą, w dowolnym czasie, dezaktywować korzystanie z plików cookie, zmieniając lokalne ustawienia w swoich urządzeniach. Dezaktywacja plików cookies może wpływać na wrażenia przy korzystaniu z Serwisu, na przykład poprzez dezaktywację pewnych funkcji w Serwisie.

8. Zmiany

Mamy prawo, w dowolnym momencie, wprowadzić zmiany lub uzupełnienia do Polityki Prywatności. Ostatnia wersja "Polityki prywatności" będzie zawsze dostępna za pośrednictwem Serwisu. Nową wersję uznaje się za przekazaną Użytkownikom, gdy Użytkownik otrzymał e-mail informujący go o nowej wersji (korzystając z e-maila podanego przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu) lub gdy Użytkownik zostaje w innym trybie poinformowayi o nowej "Polityce prywatności".

9. Kontakt

W przypadku pytań, innych informacji dotyczących obsługi danych osobowych lub na potrzeby kontaktu z nami w innych sprawach, prosimy o korzystanie z podanych poniżej danych teleadresowych - Scanfil Poland, Mysłowice: magdalena.kopanska-zabiegala@scanfil.com

Czy już pracujesz w Scanfil Poland, Mysłowice?

Rekrutujmy razem i znajdźmy Twojego kolejnego współpracownika.

email
@scanfil.com
Teamtailor

Strona rozwoju zawodowego przez platformę Teamtailor